Reklama:Podinspektor W Wydziale Organizacji Przewozów, Katowice

Ostatnia aktualizacja 2024-07-13
Wygasa 2024-08-13
ID #2217328838
Free
Podinspektor W Wydziale Organizacji Przewozów, Katowice
Poland, Śląskie, Katowice,
Zmodyfikowano July 1, 2024

Opis

Podinspektor w Wydziale Organizacji Przewozów Miejsce pracy: Katowice Twój zakres obowiązków Zapewnienie ciągłości obsługi komunikacyjnej publicznym transportem zbiorowym organizowanym przez ZTM, w szczególności na Obszarze Centralnym GZM, obejmującym gminy: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski.

Opracowywanie, uzgadnianie, wdrażanie i przygotowywanie do publikacji rozkładów jazdy publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM.

Opiniowanie zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków.

Organizacja komunikacji zastępczej.

Bieżąca aktualizacja bazy danych rozkładów jazdy linii publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM oraz aktualizacja i nadzór merytoryczny nad oprogramowaniem służącym projektowaniu rozkładów jazdy.

Nadzór nad publikowanymi przez ZTM rozkładami jazdy, a w szczególności nad ich kompletnością i aktualnością.

Prowadzenie korespondencji, w tym z pasażerami, operatorami i gminami.

Nasze wymagania Obywatelstwo polskie.

Wykształcenie: co najmniej średnie.

Staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 lata, w przypadku wykształcenia wyższego staż nie jest wymagany.

Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Mile widziane Znajomość przepisów i ustaw z zakresu: transportu osób, w tym szczególnie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Statutu ZTM oraz ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Znajomość sieci komunikacyjnej obszaru GZM.

Umiejętność obsługi komputera i posługiwania się biegle programami Word, Excel oraz obsługi urządzeń biurowych.

Mile widziana znajomość języków obcych.

Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wysoka kultura osobista.

Dokładność.

Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, punktualność.

To oferujemy Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy: Katowice ul.

Barbary 21a.

Praca przy stanowisku komputerowym.

Praca na ww.

stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Miesięczną premię regulaminową; Dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw.

„trzynastkę”; Nagrody jubileuszowe; Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; Paczki świąteczne; Możliwość uczestnictwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej; Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie; Rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach; Karty Multi Sport i Multi Life.

Benefity dofinansowanie szkoleń i kursów możliwość pracy zdalnej spotkania integracyjne Dokumenty wymagane do dostarczenia Dokumenty wymagane do dostarczenia: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym stanowisku urzędniczym (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie http://bip.metropoliaztm.pl/ zakładce „Praca”).

List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczenia i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy.

Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy), dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.

13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie nr KP/ON/20/2024”, w terminie nieprzekraczalnym do 19 lipca 2024r.

na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego ul.

Barbary 21a 40-053 Katowice lub składać osobiście w Kancelarii ZTM w pokoju nr 011, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

O nas Zarząd Transportu Metropolitalnego został powołany uchwałą przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie 2017 roku, a 1 stycznia 2019 roku przejął obowiązki trzech poprzednich organizatorów transportu zbiorowego.

Połączenie tych systemów komunikacji miejskiej działających na terenie Śląska i Zagłębia w jedno przedsiębiorstwo spowodowało, że pod wieloma względami ZTM jest największym organizatorem transportu w Polsce.

Obsługujemy teren ponad 50 miast i gmin, łącząc najważniejsze ośrodki województwa śląskiego.

Codziennie na terenie Śląska i Zagłębia kursuje blisko 1700 autobusów, tramwajów i trolejbusów pod szyldem ZTM.

Ponad 500 linii obsługuje prawie 7 tys.

przystanków pokonując ponad 100 milionów kilometrów rocznie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Transportu Metropolitalnego 40-053 Katowice, ul.

Barbary 21a, reprezentowany przez Dyrektora ZTM.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Adres e-mail: iod@metropoliaztm.pl, Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników.

Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

Kodeks Pracy (Dz.

U.

2023, poz. 1465 tj.); - Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz.

U.2022, poz.

530 tj.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Podinspektor w wydziale organizacji przewozów

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: