Reklama:Inspektor Ds. Technicznych W Branży Elektrycznej, Szczecin

Ostatnia aktualizacja 2024-02-06
Wygasa 2024-03-06
ID #2001456759
Free
Inspektor Ds. Technicznych W Branży Elektrycznej, Szczecin
Poland, Kujawsko-Pomorskie, Szczecin,
Zmodyfikowano January 20, 2024

Opis

Inspektor ds. technicznych w branży elektrycznej Miejsce pracy: Szczecin Twój zakres obowiązków

Organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, ich instalacji
i urządzeń oraz ustalanie potrzeb remontowych.
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonywanie kosztorysów inwestorskich.
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad prawidłowym prowadzeniem wykonawstwa
i rozliczanie robót.
Rozliczanie finansowo-rzeczowe prac remontowo-modernizacyjnych obiektów
i urządzeń.
Analiza realizacji planów remontów i konserwacji oraz przekładanie odpowiednich wniosków co do sposobu ich realizacji pod względem jakości i terminowości.
Nadzór nad realizacją obsługi i konserwacji wykonywanej przez firmy zewnętrzne.
Weryfikacja rozliczeń wykonawstwa robót.
Kompletowanie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej wszystkich obiektów uczelni.
Współudział w rozliczaniu inwestycji.
Rozliczanie i opisywanie faktur.
Koordynacja prac remontowych prowadzonych na obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego.
Prowadzenie ofertowania na prace niewymagające stosowania procedury zamówień publicznych.
Kontrola nad realizacją usunięcia wad i usterek wyszczególnionych w protokołach końcowych odbioru robót.
Współpraca z Kierownikami obiektów.
Nasze wymagania

Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie branży elektrycznej.
Znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.
Umiejętność tworzenia, edycji i drukowania w programie Auto Cad lub innym podobnym.
Staż pracy min. 2 lata.
Posiadanie zaświadczenia kwalifikacji D powyżej 1k V
Mile widziane

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
Praktyka na podobnym stanowisku.
Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny.
Kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach.
Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Inspektora ds. technicznych
w branży elektrycznej, złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem:

Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.
Podanie należy składać w terminie do dnia 19.11.2023 r. drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Sekretariat Kanclerza
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Warunki pracy na danym stanowisku:
Samodzielność, praca przy komputerze, dobra organizacja, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych przy współpracy z wykonawcami, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
KLAZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedziba w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@usz.edu.pl, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@usz.edu.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, a także przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody przez okres 1 roku od dnia jej wyrażenia,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. ………………………………………………………………

…………………………………………………….

(imię i nazwisko kandydata do pracy)

(miejscowość, data)
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYMZgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,(nazwa stanowiska pracy)prowadzonej przez Uniwersytet Szczeciński. Oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Szczeciński na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 1 roku od dnia udzielenia niniejszej zgody.……………………………………………..

(podpis kandydata do pracy)*niepotrzebne skreślić

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Inspektor ds. technicznych w branży elektrycznej

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: