Reklama:Główny Specjalista, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-07-21
Wygasa 2024-08-21
ID #2175264262
Free
Główny Specjalista, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano May 31, 2024

Opis

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi uzgodnienia projektów aktów prawnych Ministerstwa, w tym ustaw, rozporządzeń, wieloletnich programów rządowych.

Uzgadnia stanowiska Ministra w odniesieniu do projektów aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych kierowanych do Ministra.

Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.

Wykonuje obsługę prawną Ministerstwa, w szczególności w zakresie sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Sporządza i prowadzi sprawozdania w zakresie właściwości departamentu na potrzeby np.

KPRM. Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz Komisji Prawniczej.

Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe prawnicze Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu legislacji Znajomość zagadnień i przepisów zawiązanych z działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o muzeach, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Znajomość zasad techniki prawodawczej.

Znajomość ustawy o służbie cywilnej Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

do dnia 31 lipca 1990 r.

pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r.

lub później.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych Przeszkolenie z zakresu legislacji Znajomość języka angielskiego albo innego języka UE na poziomie A2 Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Co oferujemy Indywidualny rozkład czasu pracy Stołówka pracownicza Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.

trzynastka), Szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych, Pakiet socjalny (np.

niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach), Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, Dofinansowanie do kart sportowych, Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Dobrą lokalizację, Miłą atmosferę pracy.

Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans.

Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,- praca w pokoju wieloosobowym,- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Główny specjalista

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: