Reklama:Inspektor, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-07-25
Wygasa 2024-08-25
ID #1975514557
Free
Inspektor, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano December 29, 2023

Opis

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: prowadzi i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów jawnych w obsługiwanych komórkach organizacyjnych oraz przyjmuje, ewidencjonuje, udostępnia i wysyła dokumenty jawne,sporządza spisy i protokoły przekazania dokumentacji jawnej podlegającej archiwizacji w ramach obsługiwanych komórek organizacyjnych.przyjmuje i sprawdza pod względem formalnym materiały archiwalne i niearchiwalne z obsługiwanych komórek organizacyjnych przed przekazaniem do archiwum oraz rozlicza z posiadanej dokumentacji jawnej policjantów i pracowników zwalnianych lub przenoszonych z zajmowanego stanowiska,ewidencjonuje w odpowiednich rejestrach urlopy, zwolnienia lekarskie, nadgodziny i delegacje służbowe funkcjonariuszy i pracowników z obsługiwanych komórek organizacyjnych,prowadzi terminarz spotkań oraz przygotowuje i obsługuje zaplanowane przedsięwzięcia kierownictwa obsługiwanych komórek organizacyjnych z interesantami i gośćmi,zamawia materiały kancelaryjno-biurowe na potrzeby obsługiwanych wydziałów oraz prowadzi ich dystrybucję,redaguje pisma na polecenie przełożonego,uczestniczy w komisjach inwentaryzacyjnych. Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie 2 lata doświadczenia w administracji publicznej Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych Umiejętność dizałania w sytuacjach stresowych Umiejętność pracy w zespole KomunikatywnośćDbałość o estetykę własną i otoczenia Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Szkolenie z ochrony danych osobowych Szkolenie sekretarsko-biurowe Znajomość języka angielskiego - poziom B1 Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.cbsp.policja.gov.pl Warunki pracy - zagrożenie naciskami grup przestępczych,- naturalne i sztuczne oświetlenie,- wymuszona pozycja ciała,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Inspektor

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: