Reklama:Specjalista Ds. Drogowych, Chorzów

Ostatnia aktualizacja 2024-02-06
Wygasa 2024-03-06
ID #2001456751
Free
Specjalista Ds. Drogowych, Chorzów
Poland, Podkarpackie, Chorzów,
Zmodyfikowano January 20, 2024

Opis

Specjalista ds. drogowych Miejsce pracy: Chorzów Twój zakres obowiązków

Prowadzenie nadzoru oraz koordynacja robót obcych gestorów sieci zlokalizowanych w pasach drogowych z ramienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów;
Przekazywanie terenu budowy wykonawcom i nadzór nad prawidłowym wykonaniem i zabezpieczeniem robót, udział w odbiorach robót;
Udział w odbiorach robót budowlanych wykonywanych w pasach drogowych przez innych inwestorów, w tym nadzór nad prawidłowym przywróceniem pasa drogowego zgodnie z warunkami podanymi przez MZUi M;
Udział w wizjach związanych z interwencjami dotyczącymi stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
Udział w pracach komisji przetargowych;
Prowadzenie okresowych przeglądów dróg;
Przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz prowadzenie ewidencji zgłaszanych interwencji;
Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, interwencje, petycje, skargi, wnioski mieszkańców i interpelacje Radnych Rady Miejskiej, posłów i senatorów;
Opracowywanie planów remontowych.
Udział w przygotowywaniu materiałów źródłowych w tym projektów umów, specyfikacji zamówień do postępowań na wykonanie dokumentacji projektowych, dostaw, usług i robót, zadań inwestycyjnych i remontowych w powierzonym zakresie;
Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
Nasze wymagania

Wykształcenie techniczne

i minimum 2 lata stażu;
Znajomość prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych,
Podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu, przepisów o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych;
Nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych łub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Mile widziane

Doświadczenie w pracy zawodowej w ramach nadzorowania robót w zakresie drogowym;
Prawo jazdy kat. B oraz brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania samochodem służbowym,
Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
Podstawowa umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office,
Umiejętność pracy w zespole,
Dyspozycyjność.
To oferujemy

pełny wymiar czasu pracy,
miejsce pracy w siedzibie MZUi M w Chorzowie, ul. Bałtycka 8 A oraz w terenie (w granicach miasta Chorzów),
praca przy komputerze pod presją czasu,
praca wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z interesantem,
nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne w dostępności do budynku.
Zakres odpowiedzialności pracownika:
•Odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie spraw wykazanych w zakresie czynności;
•Przestrzeganie przepisów prawa, uchwał Rady Miasta oraz wszelkich wytycznych podjętych przez Dyrektora Jednostki;
•Jakość i terminowość wykonywania wszystkich poleceń służbowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Ofertę zawierającą:

a)list motywacyjny,
b)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
c)kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
d)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e)kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
f)opis doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem zagadnień, którymi kandydat na stanowisko zajmował się w trakcie kariery zawodowej zgodnych z wymaganiami ogłoszenia o naborze,
g)oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub, za umyślne przestępstwo skarbowe, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
h)klauzulę informacyjną (RODO) dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

należy złożyć lub nadesłać (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej z adnotacją „Nabór na stanowisko Specjalista ds. drogowych” w terminie do dnia 22.01.2024r., do godziny 14:00 w Dziale Kadr Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, ul Bałtycka 8 A
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Głównego Inżyniera Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, telefon 32 2411 270 , 32 2411 279 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartek od 7:00 do 16:30, w piątek 7:00 do 13:30.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów oraz na stronie internetowej MZUi M w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.mzuim.chorzow.eu

Informacja o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Specjalista ds. drogowych

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: