Reklama:T Hub - Api Product Owner, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-07-21
Wygasa 2024-08-21
ID #2213602582
Free
T Hub - Api Product Owner, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano June 29, 2024

Opis

Form of Employment:  Contract of Employment, B2 B Contract ​ Location:  Warszawa, Remote/Hybrid work model Have you ever asked yourself whether you'd rather work in a big-tech, software house or startup? At home or in the office? In international teams or polish? At T Hub , there's one answer - YES! T Hub Poland is a dynamic, forward-thinking division in T-Mobile Poland, where technology matters! It’s a place where best talents converge to ideate, prototype, and implement cutting-edge solutions in international projects held in Deutsche Telekom Group.

Defines APIs and pricing, creates EPICS, user stories and developer issues.

Defines sprint goal, leads SCRUM development team and accepts sprints results.

Aligns with other IT/NT units •Good knowledge about Kubernetes, API management systems, IAMs •Excellent knowledge in API development and related technologies •Experience in design & development of scalable microservices •Good knowledge about Dev Ops best-practices •Experienced in product development and was responsible for bringing at least one product to the market Domain requirements • 2-3 years of experience in technology and business processes of telco domain • At least 2-3 years of product owner experience Service requirements • Ability to write clear and concise EPICS/user stories to describe the need of those teams, and to explain them to developers.

• Ability to define the pricing for the APIs • Ability to prioritize those user stories and create roadmaps.

• Ability to create developer issues for that user stories • Ability to steer developers • Ability to align user stories and issues with other IT/NT units • Solid knowledge of the SCRUM methodology in theory and practice.

• Good to have certification for product owner (Scrum certified PO) • Ability to develop detailed product feature specifications, plan product feature backlog • JIRA Personal requirements • Completed studies, ideally in the fields of telco, business administration or business informatics with several years of professional experience • Excellent stakeholder communication • Diligence, reliability and sense of responsibility, high assertiveness • Ability to work in a team and experience and enjoyment of working in international and interdisciplinary teams • Business fluent English language skills Working at T Hub will offer you an unique and highly rewarding experience on IT market.

As a leader in the telecommunications industry, we do not only provide a platform to hone your technical skills but also empower you to be a catalyst for innovation.

You'll have the opportunity to work at the forefront of modern technologies, from 5 G to Io T and AI, shaping the future of connectivity.

Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.

A.

(„T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art.

22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.

A.

(T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul.

Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.

2) T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się: a) poprzez e-mail iod@t-mobile.pl b) listownie na adres: T-Mobile Polska S.

A.

Ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa Z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art.

6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy); b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art.

6 ust. 1 lit a RODO); c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art.

6 ust. 1 lit a RODO); d) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art.

6 ust. 1 lit f RODO).

Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem; e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art.

6 ust. 1 lit f RODO).

4) Jeżeli dane osobowe nie zostały przez Panią/Pana podane samodzielnie, źródłem danych osobowych jest agencja rekrutacyjna.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy T-Mobile, podwykonawcy T-Mobile, oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) T-Mobile przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: - współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; - stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską; - stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

W celu uzyskania informacji w ww.

zakresie oraz uzyskania kopii zabezpieczeń, należy skontaktować się na jeden z adresów wskazanych w ust.

2 powyżej.

7) T-Mobile będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.

9) Jeżeli została wyrażana przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

11) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

12) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

13) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

14) Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy.

Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez T-Mobile Polska S.

A.

zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

   

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: T hub - api product owner

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: